Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schapencentrum Maas en Waal

Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 De overeenkomst: de tussen klant en Schapencentrum Maas en Waal tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten. 
1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt. 
1.3 De leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier te noemen Schapencentrum Maas en Waal.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten, op al onze aanbiedingen en alle overige door ons verrichte handelingen. 
2.3 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van Schapencentrum Maas en Waal.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Schapencentrum Maas en Waal zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Bij de door Schapencentrum Maas en Waal gehanteerde prijzen wordt aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW zijn. De prijzen worden weergegeven in euro. 
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op de website van Schapencentrum Maas en Waal, in reclame-uitingen, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van Schapencentrum Maas en Waal, zijn niet bindend. 
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een aanbetaling dient te geschieden voor verzending of wanneer uitdrukkelijk is overeengekomen; direct bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden voor verzending tenzij anders overeengekomen. 
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens Schapencentrum Maas en Waal de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.
4.6 Levering van producten langer dan 1,75 meter, zwaarder dan 31,5 kilo en levering op de Wadden eilanden zal plaats vinden tegen specifieke tarieven welke te vinden zijn op onze verzendkosten pagina.

Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden. 
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden. 
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen. 
5.4 Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en onbeschadigde staat verkeren.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. 
6.2 De eigendom der geleverde producten gaat pas aan de klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogt met rente en kosten, is voldaan. 
6.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 3 dagen na de levering te melden. 
6.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 8 weken. 
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum. 
6.6 Wanneer het plaatsen van de geleverde producten niet mogelijk is, is dit het risico van de klant. 
6.7 Het risico van de door ons geleverde producten zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.

Artikel 7 Herroepingsrecht
Bij levering van producten: 
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen, en aan Schapencentrum Maas en Waal bekend gemaakte, vertegenwoordiger. 
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de klant retourneren, conform de door Schapencentrum Maas en Waal verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
7.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Schapencentrum Maas en Waal. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.4 Indien de klant na afloop van de in artikel 7.1 en 7.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Schapencentrum Maas en Waal heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
7.5 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
7.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de, door Schapencentrum Maas en Waal bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 Kosten in geval van herroeping
8.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Kosten van retourzendingen zullen normaal duurder zijn dan de verzendkosten van Schapencentrum Maas en Waal, houdt rekening met 1,5 tot soms wel 2,5 keer de oorspronkelijke verzendkosten van de producten. 
8.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Schapencentrum Maas en Waal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Schapencentrum Maas en Waal.

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 Schapencentrum Maas en Waal kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 7. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Schapencentrum Maas en Waal dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor onderstaande producten: 
9.2.1 Die door Schapencentrum Maas en Waal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant. 
9.2.2 Die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 
9.2.3 Producten welke niet via de webshop zijn besteld. 
9.2.4 Producten waar een offerte voor is gegeven en / of een speciale prijs voor is gerekend. 
9.2.5 Deze bedenktijd is niet van toepassing als het gaat om bijvoorbeeld maatwerk-producten en goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
9.2.6 Die snel kunnen bederven of verouderen. 
9.2.7 Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Schapencentrum Maas en Waal geen invloed heeft. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor onderstaande diensten: 
9.3.1 Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 10 Reclamaties, klachten en garantie
10.1 Op alle kunststof onderdelen geldt een garantie van 3 jaar. 
10.2 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lak of transportschade, door Schapencentrum Maas en Waal worden afgeleverd, dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant dit direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de producten/werkzaamheden bij Schapencentrum Maas en Waal te melden. 
10.3 Indien de klant zelf door Schapencentrum Maas en Waal geleverde producten monteert, dient de klant zich voor montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen. 
10.4 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan Schapencentrum Maas en Waal te melden. 
10.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. 
10.6 Ieder recht van reclamatie vervalt indien de termijnen zoals in artikel 10.4 gegeven, niet in acht wordt genomen, alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen van Schapencentrum Maas en Waal hebben verricht. 
10.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van staalplaat en kunststoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding. 
10.8 De klant heeft het recht om een bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Schapencentrum Maas en Waal geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact opnemen via info@schapencentrummaasenwaal.nl.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Schapencentrum Maas en Waal is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Schapencentrum Maas en Waal verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Schapencentrum Maas en Waal. 
11.2 Schapencentrum Maas en Waal zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Schapencentrum Maas en Waal en de klant. 
11.3 Indien en voor zover Schapencentrum Maas en Waal zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. 
11.4 De klant vrijwaart Schapencentrum Maas en Waal uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden. 
11.5 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Schapencentrum Maas en Waal niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Schapencentrum Maas en Waal het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
12.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Schapencentrum Maas en Waal, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Schapencentrum Maas en Waal en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Schapencentrum Maas en Waal onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Schapencentrum Maas en Waal, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 13 Ontbinding
13.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Schapencentrum Maas en Waal het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Schapencentrum Maas en Waal ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar. 
13.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Schapencentrum Maas en Waal tenzij Schapencentrum Maas en Waal nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Schapencentrum Maas en Waal op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 14 Geschillen
14.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met Schapencentrum Maas en Waal, dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot Schapencentrum Maas en Waal. Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, zal Schapencentrum Maas en Waal hierop schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Schapencentrum Maas en Waal de klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer Schapencentrum Maas en Waal inhoudelijk reageert. 
14.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten , zodat de klant zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten , waarbij door Schapencentrum Maas en Waal niet nadrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden. 
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74045229. Deze zijn kosteloos opvraagbaar bij Schapencentrum Maas en Waal en te lezen op de website van Schapencentrum Maas en Waal. 
15.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht één week nadat deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Laatste aanpassing 21 september 2020

Mineralenemmers 20 kg

Op een natuurlijke manier uw schapen ondersteunen in het dekseizoen. 

Bestel ze nu! 

Kraamhekken

 

Onze kraamhokhekken zijn ideaal voor het maken van een box voor ooien met lammeren. Leverbaar in verschillende afmetingen.​​

Klik hier voor meer informatie!

© 2020 - 2024 Schapencentrum Maas en Waal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel